Home
Čeština
News
Nové akreditované zkoušky v AZL Praha
There are no translations available.

Českým institutem pro akreditaci (ČIA, o.p.s.) byly v květnu 2014 v AZL, PÚ Praha akreditovány dvě nové zkoušky podle ČSN ISO 17 025:

- Stanovení dimethylsulfidu a jeho prekursorů metodou GC FID v mladině a pivu,

- Senzorická zkouška (senzorický profil, zkouška párová, trojúhelníková nebo pořadová).
Ta se provádí formou senzorického hodnocení senzorickou komisí VÚPS, a.s.  a to způsobem olfaktického a degustačního posouzení předkládaných vzorků piva.
Metoda je zpracovaná podle ČSN 56 0186-2, ČSN EN ISO 5495, ČSN EN ISO 4120, ČSN EN 8587 a metodiky EBC 13.2, 13.5, 13.13. Osvědčení bylo vydáno pro matrice: pivo, míchané nápoje na bázi piva.
Zkouška je prováděna v nových prostorách Senzorické laboratoře, která vyhovuje požadavkům normy ČSN ISO 8589. Tato laboratoř je součástí Výzkumného senzorického centra v Praze  otevřeného ve VÚPS v říjnu loňského roku.
  
 
Degustace italských vín
There are no translations available.

V nově otevřené senzorické laboratoři VÚPS proběhl dne 8.4. 2014 mimořádný seminář věnovaný odbornému senzorickému posuzování vína pod názvem „Sensory evaluation of Italian wines“.

Sensory_eval_wineTuto akci pořádal Ústav biotechnologie VŠCHT v Praze pod vedením prof. Ing. Pavla Dostálka, CSc.

Základy senzorického posuzování vína a zajímavosti o původu některých italských vín a speciálně typických vín ze Sardinie, přednesla profesorka Alessandra Del Caro z University of Sassari ze Sardinie.

Semináře se zúčastnili odborníci zabývající se problematikou technologie a senzorické analýzy potravin z VŠCHT a VÚPS.
     
 
Projekt MUSE-Tech
There are no translations available.

MUlti SEnsor Technology for management of food processes - MUSE-Tech_logo
projekt  7. rámcového programu EU.  VÚPS je jedním z partnerů projektu s akronymem MUSE-Tech, projektu č. 613665 z výzvy FP7-KBBE-2013-7-single-stage. Projekt byl zahájen 1.10. 2013 doba jeho trvání je 36 měsíců. Na projektu se zúčastní 12 partnerů ze 6-ti zemí EU (Španělsko, Velká Británie, Finsko, ČR, Holandsko, Itálie, Česká republika). Cílem projektu je vývoj multifunkčního senzorového systému, v kterém budou integrovány 3 typy senzorů - rozprostřené teplotní čidlo, optický systém QIVNIR a fotoakustická čidla. Systém je vyvíjen pro použití v potravinářském průmyslu.  Jako jedna z hlavních úloh VÚPS  v tomto projektu je koordinace a provádění testování a kalibrování MSD systému v podmínkách pivovarství - v podmínkách varny pivovaru. VÚPS je vedoucím tohoto pracovního balíčku. Podrobnosti o projektu jsou uvedeny na www stránkách projektu.
   
 
Page 1 of 4